این محصول دارای تکه های میوه آلبالوی طبیعی خشک شده به همراه پودر اسانس می باشد.